Voorwaarden:

– Als financiële steun wordt verleend, dan geschiedt dat in de vorm van een bijdrage die kan variëren tot nu maximaal € 750,- voor een studiejaar. De financiële situatie van het Max Cohen Fonds kan mede het toekennen van een bijdrage bepalen, alsmede de hoogte daarvan.

– De bijdragen hebben betrekking op de directe en reguliere studiekosten, zoals cursus- en collegegeld en studiebenodigdheden, niet op de kosten van levensonderhoud, reiskosten en dergelijke.

– Met inbegrip van de bijdrage van het Max Cohen Fonds dient er sprake te zijn van een sluitend financieel plan voor het betreffende studiejaar; zonodig moet ook steun worden aangevraagd bij andere studiefondsen.

– Voorwaarde voor toekenning is steeds het toezenden van studieresultaten over de periode, waarvoor de bijdrage is gegeven.

– In de regel zal geen financiële steun worden verleend voor het eerste jaar van een studie of opleiding. Een aanvraag voor steun voor volgende jaren zal slechts in behandeling worden genomen, indien de aanvrager/aanvraagster heeft aangetoond dat de studie in het voorafgaande jaar met goed gevolg is afgesloten.

– Wanneer een aanvrager met ondersteuning van het fonds reeds een volledige studie heeft genoten zal aan hem/haar slechts bij hoge uitzondering een bijdrage voor een tweede studie worden verleend.

– Financiële steun wordt alleen verleend voor opleidingen aan in Nederland ge-
vestigde instellingen van een goede reputatie.

– Er wordt in de regel voor maximaal 4 jaren ondersteuning verstrekt.

– Aanvragen voor het lopende studiejaar worden tot 1 december in behandeling
genomen; voor het nieuwe studiejaar vanaf 1 februari.

Aanvragers dienen in eerste instantie zelf hun aanvraag te toetsen aan de bovenstaande doelstellingen en voorwaarden van Stichting Max Cohen Fonds.