De aanvraagprocedure

Aanvragen voor het lopende studiejaar worden tot 1 december in behandeling genomen; voor het volgende studiejaar vanaf 1 februari. Voor opleidingen die niet aan een studiejaar gebonden zijn dient de aanvraag een maand voor de start van de opleiding te worden ingediend. Aanvragen zonder gewenste bijlagen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 1. Motivatiebrief per mail.

Wie een aanvraag voor financiële steun bij het Max Cohen Fonds wil doen, stuurt het bestuur een mail met daarin aangegeven welke “moeilijke omstandigheden” van toepassing zijn (bijvoorbeeld: moeilijke gezinssituatie, ziekte, werkloosheid, verkeerde keuzes in het leven). Het gaat om ervaringen waardoor de aanvrager in een situatie gekomen is die niet bij hem past.

In de mail moet worden aangegeven waarom voor de opleiding is gekozen, welke veranderingen dat in het leven kan opleveren en tot welke baan deze moet leiden.

De motivatiemail wordt verstuurd naar het secretariaat van de Stichting Max Cohen Fonds: stichting@maxcohenfonds.nl

 

 1. Het inlichtingenformulier

Als het bestuur op basis van de mail voldoende aanleiding ziet in het verder behandelen van de aanvraag, krijgt de aanvrager een inlichtingenformulier met een begeleidende mail en de aanvraagprocedure. Aanvragers die eerder een bijdrage van het Max Cohenfonds hebben gekregen, moeten dit in hun mail vermelden. Zij krijgen een aangepaste versie van het inlichtingenformulier. Het volledig ingevulde inlichtingenformulier, met de gevraagde bijlagen, moet binnen twee weken worden verstuurd naar het secretariaat stichting@maxcohenfonds.nl.

 

 1. Voorwaarden

  • Als financiële steun wordt verleend, geschiedt dat in de vorm van een bijdrage die kan variëren tot maximaal € 750,- voor een studiejaar. De financiële situatie van het Max Cohenfonds kan mede het toekennen van een bijdrage bepalen en ook de hoogte. Het bestuur heeft moeten besluiten dat geen aanvragen voor een wetenschappelijke studie meer in behandeling kunnen worden genomen.
  • De bijdragen hebben betrekking op de directe en reguliere studiekosten, zoals cursus- en collegegeld en studiebenodigdheden, niet op kosten voor levensonderhoud, reiskosten en dergelijke.
  • Met inbegrip van de bijdrage van het Max Cohen Fonds moet er sprake zijn van een (bijna) sluitend plan voor het betreffende studiejaar; zo nodig moet ook steun worden aangevraagd bij andere studiefondsen.
 • In de regel zal geen financiële steun worden verleend voor het eerste jaar van een studie of opleiding. Een aanvraag voor volgende jaren zal alleen in behandeling worden genomen, als bij de aanvraag wordt aangetoond dat de studie in het voorafgaande jaar met goed gevolg is afgesloten.
 • Aanvragers dienen over de Nederlandse nationaliteit te beschikken dan wel een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te hebben.
  • Als een aanvrager met ondersteuning van het fonds al een volledige studie heeft genoten zal slechts bij hoge uitzondering een bijdrage voor een tweede studie worden verleend.
  • Financiële steun wordt alleen verleend voor opleidingen aan in Nederland gevestigde instellingen van een goede reputatie.
  • Er wordt in de regel voor maximaal 4 jaren ondersteuning verstrekt.
  • Voorwaarde voor toekenning is steeds het toezenden van studieresultaten over de periode, waarvoor de bijdrage is gegeven.
  • Aanvragers moeten eerst zelf toetsen of aan de voorwaarden is voldaan en de aanvraag past binnen de doelstellingen van het fonds.

 

 1. Besluitvorming door het bestuur, reactie en betaling

De doorlooptijd van de aanvraag tot de reactie van het bestuur is hoogstens 2 maanden. Het bestuur deelt het besluit per email mee. Als er sprake is van toekenning volgt een betaling binnen circa 2 weken.

 1. Contact

Verdere inlichtingen: stichting@maxcohenfonds.nl